Afgelopen maand heeft de deurwaarder beslag gelegd op de bijstandsuitkering van een alleenstaande mevrouw. Na berekening van de beslagvrije voet bleek er niets afgedragen te kunnen worden. De beslagvrije voet was hoger dan het inkomen. De deurwaarder stuurde vervolgens een brief waarin hij mededeelt dat hij genoodzaakt is om verdere executie maatregelen te nemen indien de mevrouw nalaat om naast hetgeen uit het derdenbeslag wordt ingehouden ten minste een bedrag van € 50,- per maand te betalen. 

De mevrouw was het hier niet mee eens en dient een klacht in bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders. Ze verwijt de deurwaarder dat hij:

  • naast het gelegde loonbeslag een betalingsregeling van € 50.- per maand eist en hierbij geen rekening houdt met de beslagvrije voet;
  • oneigenlijke druk uitoefent door beslag op haar inboedel aan te kondigen, terwijl de waarde van haar inboedel niet in verhouding staat met de kosten en de verwachte opbrengsten.

In dit geval heeft de deurwaarder dus niet goed gekeken naar de inkomsten en uitgaves. Zulke mensen willen namelijk wel hun schuld aflossen, maar ze zien op dat moment geen verdere mogelijkheden. Een aanvullende betalingsregeling is voor hun dan geen optie, omdat ze door het gelegde beslag op hun inkomen geen aflossingscapaciteit meer hebben. Naast het afdwingen van loonbeslag van een betalingsregeling is het volgens de de Kamer voor gerechtsdeurwaarders tuchtrechtelijk laakbaar.

De kamer voor gerechtsdeurwaarders verklaard de klacht gegrond en legt de deurwaarder als maatregel een berisping op.

“Naar het oordeel van de kamer heeft de gerechtsdeurwaarder oneigenlijke druk op klaagster uitgeoefend door aan haar de brief van 11 november 2016 te versturen waarin wordt gedreigd met executie maatregelen in de vorm van beslag op en het verkopen van haar inboedel, of haar auto indien zij niet voldoet aan een betalingsregeling van € 50,- per maand. Door aan klaagster, onder dreiging van beslag dat waarschijnlijk niets oplevert, een betalingsregeling aan te bieden waardoor het inkomen van klaagster, zoals de deurwaarder op dat moment wist of in ieder geval had kunnen weten onder de beslagvrije voet kwam te liggen, maakt de gerechtsdeurwaarder misbruik van recht.” 

Bron: https://www.schuldinfo.nl/index.php?id=31&tx_ttnews%5btt_news%5d=691&cHash=df59510fe2